Marketable Securities / Chứng Khoán Ngắn Hạn

Định nghĩa

Loại chứng khoán có cầu thị trường cao nên được bán ra một cách nhanh chóng và dễ dàng chuyển thành tiền mặt
Góp ý