Market Research / Nghiên Cứu Thị Trường

Định nghĩa

Thu thập và phân tích có hệ thống dữ liệu liên quan đến bán và phân phối các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Nghiên cứu thị trường là bước đầu tiên trong quá trình tiếp thị, và bao gồm phân tích nhu cầu thị trường đối với sản phẩm mới, hoặc các sản phẩm hiện tại, cũng như các phương pháp thích hợp để phân tích nhu cầu thị trường đối với sản phẩm mới, hoặc các sản phẩm hiện tại, cũng như các phương pháp thích hợp để phân phối những sản phẩm này. Các kỹ thuật trong nghiên cứu thị trường bao gồm bảo bỏ phiếu qua điện thoại, và những cuộc phỏng vấn nhóm tiêu điểm để xác định thái độ của khách hàng, mức độ nhạy về giá, và thái độ sẵn sàng sử dụng những phương án phân phối thay thế. Hầu hết những ngân hàng lớn đều có các phòng nghiên cứu thị trường, đánh giá không chỉ qua mạng lưới ngân hàng chi nhánh để bán hầu hết những sản phầm ngân hàng




Góp ý