Margin Call / Yêu Cầu Bảo Chứng

Định nghĩa

Nhà môi giới - thương nhân chứng khoán, hoặc trung tâm thanh toán hợp đồng kỳ hạn yêu cầu đối với một thành viên thanh toán, về tiền hoặc thế chấp bổ sung để bù đắp khoản lỗ trong một tài khoản bảo chứng. Nếu một khoản vay của ngân hàng được bảo đảm bởi những chứng khoán có bảo chứng, thì bên cho vay có thể thu hồi khoản vay, nếu khách hàng không đăng ký thế chấp bổ sung hoặc trả hết khoản vay. Nếu yêu cầu bảo chứng bằng chứng khoán, thì khách hàng được yêu cầu gởi thêm tiền mặt hoặc chứng khoán đủ điều kiện vào một thời gian nhất định ngày hôm sau, hoặc tài sản thế chấp được bán để thỏa mãn khoản vay hiện hữu.

Saga giải thích

Trong hoạt động đặt cọc kinh doanh chứng khoán các nhà đầu tư không chỉ kinh doanh bằng vốn tự có mà còn sử dụng cả vốn vay từ những nhà môi giới. Với một thị trường biến động mạnh, giá cổ phiếu tăng giảm rất thất thường. Giá trị số chứng khoán của nhà đầu tư trong tài khoản đặt cọc có thể nhanh chóng sụt xuống dưới số tiền mà nhà môi giới cho vay. Để tránh điều này, ngoài giới hạn đối với tỉ lệ đặt cọc ban đầu, nhà đầu tư còn phải duy trì một tỉ lệ đặt cọc luôn cao hơn một mức tối thiểu để đảm bảo an toàn cho nhà môi giới. Tỉ lệ này thương được quyết định bởi FED và bản thân các công ty môi giới chứng khoán. Các tỷ lệ tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân bao giờ cũng khắt khe hơn nhà đầu tư tổ chức.

Khi tài khoản đặt cọc của nhà đầu tư không đáp ứng được các mức giới hạn nói trên, nhà môi giới có thể yêu cầu nhà đầu tư tăng đặt cọc. Nếu nhà đầu tư không tăng đặt cọc nhà môi giới có thể bán số chứng khoán đặt cọc ấy để bù đắp phần vốn đã cho nhà đầu tư vay.

Ví dụ: nhà đầu tư X có $10,000 và vay thêm $10,000 từ người môi giới để mua một lô cổ phiếu giá $20,000. Nếu giá thị trường của lô cổ phiếu đó giảm xuống còn $15,000, thì giá trị thuần của khoản đầu tư chỉ còn $5000 ($15,000 - $10,000). Nếu tỉ lệ đặt cọc tối thiểu là 25% thì nhà đầu tư phải có ít nhất là $15,000 x 25% = $3,750 trong tài khoản. Như vậy với $5000, nhà đầu tư vẫn chưa gặp phải vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu tỉ lệ đặt cọc tối thiểu là 40% ($6000) thì người môi giới sẽ gửi đến nhà đầu tư một yêu cầu tăng đặt cọc $1000 vào tài khoản để đạt được tỉ lệ 40%. Nếu nhà đầu tư không thực hiện yêu cầu này, người môi giới sẽ thanh lý số chứng khoán kia.

Nếu vì bất cứ lý do gì, nhà đầu tư không thực hiện yêu cầu tăng đặt cọc của công ty môi giới, công ty môi giới có quyền bán chứng khoán trong tài khoản của nhà đầu tư cho đến khi tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư trong tài khoản vượt qua mức tối thiểu. Điều đáng sợ hơn là các nhà môi giới có thể không cần tham vấn nhà đầu tư trước khi quyết định bán chứng khoán. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào qui định trong hợp đồng giữa hai bên.
Góp ý