Liabilities / Nợ

Định nghĩa

Mọi trái quyền, thực tại hay tương lai, đối với một cá nhân hay tổ chức.Góp ý