Leveraged Lease / Thuê Mua Của Đòn Bẩy Nợ

Định nghĩa

Thuê mua dài hạn mà người cho thuê vay mượn hầu hết vốn cần thiết để có được tài sản tài trợ từ bên thứ ba, thường là ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm. Thí dụ, bên cho thuê thực hiện đầu tư vốn sở hữu tương đương với 20% chi phí ban đầu của thiết bị, và vay 80% còn lại bằng cách phát hành tín phiếu không thu hồi đối với bên cho vay, và viết hợp đồng không hủy bỏ cho thuê thiết bị đó.

Bên cho thuê chuyển nhượng hợp đồng thuê và việc thanh toán thuê cho bên vay, người có quyền sở hữu lại tài sản nêu bên thuê không thể thanh toán. Thuê mua qua đòn bẩy nợ là hợp đồng thuê thực sự vì mục đích thuế, bởi vì bên cho thuê, như chủ tài sản, có quyền đối với tất cả lợi ích thuế của chủ sở hữu, bao gồm khấu hao nhanh, khấu trừ thuế khoản thanh toán tiền lãi vay ngân hàng và tín dụng đầu tư, nếu có, để mua tài sản. Các ngân hàng lập hợp đồng thuê mua dùng đòn bẩy nợ cho khách hàng, thông qua chi nhánh thuê mua của công ty ngân hàng mẹ.

Xem ASSET-BASED LENDING; FINANCE LEASE; OPERATING LEASE; REGULATION Y.
Góp ý