Junk Bond / Trái Phiếu Vô Giá Trị

Định nghĩa

Trái phiếu được phát hành bởi một công ty hoặc tổ chức có sự minh bạch về tài chính kém, khiến cho trái phiếu trở nên vô giá trị. Một số ví dụ mà một Broker PPP có thể gặp phải là: trái phiếu Ven***ela, trái phiếu Br**il, trái phiếu vô danh chứa vàng, các trái phiếu doanh nghiệp nhất định, và nhiều thứ khác.
Góp ý