Iron Law Of Wages / Quy Luật Sắt Về Tiền Công

Định nghĩa

Giả thiết rằng, với bất kể khả năng tăng tiền công trong ngắn hạn, tiền công chắc chắn sẽ trở lại mức vừa đủ sống trong dài hạn.
Góp ý