Individual Retirement Account (IRA) / Tài Khoản Hưu Trí Cá Nhân

Định nghĩa

Tài khoản hưu trí hoãn nộp thuế cho phép một cá nhân đóng góp số tiền quy định trước hàng năm (lên đến $4,000 trong năm 2006 hoặc $8,000 cho một cặp vợ chồng lập tờ khai thuế chung) từ thu nhập cá nhân. Đóng góp cá nhân tối đa sẽ tăng lên đến $5,000 vào năm 2008, và những năm sau sẽ được điều chỉnh phù hợp với mức lạm phát. Người nộp thuế cá nhân trên 50 tuổi được phép một khoản phụ trội $1,000 một năm để "bắt kịp" đóng góp IRA. Những khoản đóng góp của IRA được khấu trừ thuế không tính đến thu nhập, nếu người đóng thuế hoặc người hôn phối không tham gia trong kế hoạch hưu trí do chủ doanh nghiệp tài trợ. Các cá nhân được kế hoạch lương hưu của công ty trang trải có thể khấu trừ những khoản đóng góp vào IRA, nếu thu nhập gộp điều chỉnh dưới $53,000 trong tờ khai chung hoặc $33,000 trên tờ khai riêng. Những cặp vợ chồng với thu nhập giữa $53,000 và $63,000 và người nộp thuế độc thân, với thu nhập từ $33,000 đến $43,000 được phép khấu trừ một phần.

Sau năm 2007, giới hạn thu nhập cho các tài khoản IRA được khấu trừ hoàn toàn sẽ tăng lên $50,000 cho người đóng thuế độc thân và $80,000 cho những cặp vợ chồng đã kết hôn. Các cá nhân bị cấm thực hiện các khoản đóng góp chiết khấu, có thể mở các tài khoản IRA không chiết khấu, và thu lợi từ thuế lợi nhuận hoãn lại.

Rút tiền khỏi IRA trước tuổi 59.5 thường phải chịu tiền phạt thuế 10%, mặc dù có một số loại rút tiền được miễn. Các cá nhân có thể đóng góp hàng năm vào tài khoản IRA cho đến tuổi 70.5. Sau khi đến tuổi này, các cá nhân bắt đầu rút tiền theo lịch trình IRS dựa vào kỳ vọng tuổi thọ. Các tài khoản của IRA có thể được đầu tư dưới nhiều hình thức khác nhau bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gởi và các quỹ tương hỗ.

Xem 401(K)PLAN; INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNT ROLLOVER; KEOGH PLAN; ROTH IRA; SELF-DIRECTED IRA.

 
Góp ý