Indenture / Khế Ước

Định nghĩa

1. Thoả thuận bằng văn bản quy định cụ thể những điều khoản và điều kiện để phát hành trái phiếu, quy định hình thức trái phiếu được đưa ra bán, lãi suất phải trả, ngày đáo hạn, điều khoản thu hồi và những quy định bảo vệ, nếu có, vật cầm cố, kế hoạch thanh toán lại, và những điều khoản khác. Nó mô tả những nghĩa vụ pháp lý của bên phát hành trái phiếu, và những quyền hạn của bên nhận uỷ thác trái phiếu, là người có trách nhiệm, bảo đảm thanh toán tiền lãi cho những chủ trái phiếu đã đăng ký, theo Luật Khế ước tín thác năm 1939.

2. Hợp đồng thế chấp hoặc văn bản tín thác, bảo đảm quyền thế chấp đối với bất động sản, quy định các điều khoản và điều kiện được bên bán (bên cấp) và bên mua đồng ý.
Góp ý