Income Statement / Báo Cáo Thu Nhập

Định nghĩa

Báo cáo lời - lỗ ghi chi tiết những hoạt động tài chính của công ty trong một thời kỳ cụ thể, bao gồm lợi nhuận hoặc thua lỗ thuần trong một thời kỳ xem xét. Nó thường đi kèm với bảng cân đối kế toán vào cuối thời kỳ đó. Báo cáo thu nhập được đưa vào báo cáo 10Q hàng quý và báo cáo 10K hàng năm, được lập hồ sơ cho Sở Giao dịch Chứng khoán.
Góp ý