Heteroscedasticity / Hiệp Phương Sai Không Đồng Nhất

Định nghĩa

Một bài toán kinh tế lượng trong đó phương sai của sai số trong một mô hình hồi quy không đồng nhất giữa các quan sát.
Góp ý