Gross Premium Income

Định nghĩa

Gross Premium Income là tổng doanh thu phí của công ty bảo hiểm trước khi trừ phí tái bảo hiểm.
Góp ý