Gross Net Premium Income

Định nghĩa

Gross Net Premium Income là tổng doanh thu phí của công ty bảo hiểm trước khi trừ đi hoa hồng hoặc các chi phí khác, nhưng sau khi trừ phí tái bảo hiểm.
Góp ý