Gross Net Earned Premium Income

Định nghĩa

Gross Net Earned Premium Income là tổng doanh thu phí được hưởng trong một khoảng thời gian nhất định trừ đi phần phí được hưởng đã tái bảo hiểm ra bên ngoài.
Góp ý