Gross Margin / Biên Gộp

Định nghĩa

  1. Trong lĩnh vực ngân hàng: đồng nghĩa với SPREAD ( lãi chênh lệch) hay YIELD ( lợi suất). Sự chênh lệch giữa chi phí vốn của người vay, và lãi suất mà người vay phải trả, bao gồm cả chi phí trước khi sử dụng, phí sử dụng và phí thanh toán khoản nợ.
  2. Trong lĩnh vực tài chính: là một báo cáo chi tiết Lãi và Lỗ( P&L) của người vay; chênh lệch giữa giá mua thu nhập gộp.Góp ý