Global Factory / Nhà Máy Toàn Cầu

Định nghĩa

Cơ sở sản xuất có các hoạt động được phân bổ qua một số quốc gia để đạt lợi thế chênh lệch giá
Góp ý