Global Commons / Nguồn Lực Chung Toàn Cầu

Định nghĩa

Các nguồn lực quốc tế được chia sẻ bởi mọi quốc gia, như biển và bầu khí quyển
Góp ý