Give Up A Business (To…) / Ngừng Kinh Doanh, Ngưng Giao Dịch; Ngưng Hoạt Động
Góp ý