Gini Index / Chỉ Số Gini

Định nghĩa

Một số đo về bình đẳng kinh tế có giá trị từ 0 đến 1
Góp ý