Gift Edged Bond / Trái Phiếu Chính Phủ (Có Uy Tín Cao).

Định nghĩa

Công cụ vay nợ do chính phủ (thường có uy tín cao) phát hành.
Góp ý