Gender Gap / Khoảng Cách Giới Tính

Định nghĩa

Khoảng cách thống kê giữa các đăc điểm đo được của nam giới và nữ giới, trong các lĩnh vực như thành quả giáo dục, mức lương, sự tham gia lực lượng lao động
Góp ý