Gatekeeper / Bác Sĩ Kiểm Tra; Người Giám Sát

Định nghĩa

Bác sĩ điều trị bệnh tổng quát và giới thiệu bệnh nhân đến các bác sĩ chuyên khoa
Góp ý