Game In Strategic Form / Trò Chơi Theo Dạng Thức Chiến Lược

Định nghĩa

Tình huống chiến lược trình bày dạng bảng, các hàng và các cột thể hiện các chiến lược tương ứng của mỗi bên, và kết quả của các bên thể hiện ở các ô (cells) tương ứng.
Góp ý