Gain From Trade / Lợi Ích Từ Thương Mại

Định nghĩa

Sự gia tăng sản lượng và tiêu thụ bắt nguồn từ sự chuyên môn hóa sản xuất, và thương mại tự do với các đơn vị kinh tế khác gồm người, các khu vực, các quốc gia.
Góp ý