Fiscal Policy / Chính Sách Tài Khóa

Định nghĩa

Các chính sách chi tiêu và thuế của chính phủ liên bang. Chính bằng cách điều chỉnh thâm hụt (hoặc thặng dư) ngân sách để đạt được mục tiêu kinh tế mong muốn. Khi chi tiêu liên bang tăng lên nhanh hơn thu nhập thuế, thì Bộ Tài chính Mỹ tăng các quỹ bổ xung bằng cách vay trong thị trường vốn. Khi doanh thu thuế vượt quá chi tiêu liên bang, thì các quỹ thặng dư có thể được sử dụng để làm giảm nợ quốc gia. Trong thực tế, Quốc hội gặp khó khăn khi điều chỉnh ngân sách liên bang để cân đối giữa thu và chi.

Chính sách tài quá được quản lý bởi Chính sách tiền tệ của hệ thống Dự trữ liên bang, mặc dù cả hai có những mục tiêu giống nhau – sư tăng trưởng kinh tế và ổn định việc làm với mức lạm phát thấp. và cùng có ảnh hưởng đáng kể với nhu cầu tín dụng của ngân hàng và định giá các khoản vay ngân hàng. Chi tiêu thâm hụt của Chính phủ liên bang phải được cung cấp tài chính thông qua các khoản vay định kỳ, trong thị trường nợ công chúng bởi Bộ tài chính. Những cuộc bán đấu giá nợ Kho bạc mới được giám sát chặt chẽ bởi Dự trữ Liên bang, và thị trường tài chính nói chung. 

Xem CROWDING OUT; KEYNESIAN ECONOMICS; MONETARY ACCORT OF 1951; SUPPLY SIDE ECONOMICS.
Góp ý