Finance Lease / Cho Thuê Tài Chính

Định nghĩa

Thuê với kì hạn cố định thường không thể hủy, thường được các doanh nghiệp sử dụng trong tài trợ thiết bị đầu tư. Dịch vụ của bên cho thuê được giới hạn trong việc tài trợ vốn cho tài sản, trong khi đó người thuê trả tất cả các chi phí khác, bao gồm chi phí bảo trì và thuế, và có quyền chọn mua tài sản khi kết thục hợp đồng thuê theo giá danh nghĩa. Nó cũng được gọi là thuê thanh toán đầy đủ bởi vì hợp đồng thuê được chi trả (khấu hao) toàn bộ trong kì hạn thuê. Đối chiếu với Thuê hoạt động.
Góp ý