Fiat Money / Tiền Theo Luật Định

Định nghĩa

Tiền có vị thế được luật pháp quy định.
Góp ý