European Currency Unit (ECU) / Đơn Vị Tiền Tệ Châu Âu

Định nghĩa

Đơn vị tiền tệ của Cộng đồng Châu Âu kể từ năm 1979 cho đến khi ra đời đồng Euro vào tháng một năm 1999. ECU, một giỏ tiền tệ, được hình thành từ số lượng xác định trước các đồng tiền của tất cả các quốc gia Cộng đồng châu Âu, ngoại trừ đồng peseta của Tây Ban Nha và escudo của Bồ Đào Nha. Các hình thức chủ yếu của nó là chứng khoán gọi tên là ECU. Khi Euro bắt đầu trở thành đồng tiên chung Châu Âu thì ECU chấm dứt vai trò một đơn vị tiền tệ, giá trị ban đầu của Euro được thiết lập bảo đảm tương đương một- một giữa ECU và Euro.
Góp ý