Due Diligence / Điều Tra Nghiên Cứu Ban Đầu

Định nghĩa

Điều tra nghiên cứu ban đầu là thuật ngữ dùng để chỉ trách nhiệm mà một người có lý trí cần phải thực hiện trước khi tham gia vào một hợp đồng khế ước hay một giao dịch với một Bên thứ 2.

Thuật ngữ cũng nhằm tập trung miêu tả việc điều tra khảo sát hoặc kiểm toán một dự án đầu tư tiềm năng; Điều tra khảo sát phục vụ mục đích xác nhận tất cả các dữ kiện vật chất có liên quan đến một vụ mua bán cụ thể.

Due diligence thực chất là cách thức để ngăn ngừa thiệt hại không cần thiết đối với một trong các Bên tham gia giao dịch.
Góp ý