Direct Insurer / Công Ty Bảo Hiểm Gốc

Định nghĩa

Direct Insurer là một thuật ngữ dùng để nhấn mạnh: "Công ty bảo hiểm" để phân biệt với "Công ty tái bảo hiểm"
Góp ý