Deductible / Mức Miễn Thường

Định nghĩa

Deductible là số tiền thuộc những mức đầu tiên của một tổn thất mà người được bảo hiểm phải tự chịu theo quy định của các điều khoản bảo hiểm.
Góp ý