Current Assets / Tài Sản Ngắn Hạn

Định nghĩa

Bảng cân đối kế toán cho biết giá trị của tất cả tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi sang tiền mặt trong vòng 1 năm của một chu kỳ kinh doanh thông thường ( hoặc ít hơn 1 năm, hoặc nhiều hơn 1 năm tùy từng ngành nghề cụ thể). Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt, tài khỏan nhận được, đầu tư, chứng khoán có thể bán được, chi phí trả trước hoặc những tài sản có tính thanh khoản khác.

Tài sản ngắn hạn rất quan trọng trong kinh doanh bởi đó là những tài sản được sử dụng trong quỹ hoạt động hàng ngày và chi trả cho các chi phí phát sinh . Phụ thuộc vào quốc gia kinh doanh, tài sản ngắn hạn có thể được sắp xếp từ những thùng dầu thô, tới những hàng hóa, hay ngoại tệ..

Đối với mỗi cá nhân, tài sản ngắn hạn là tất cả tài sản mà một người có thể chuyển đổi sang tiền mặt được để trả những khoản nợ hiện tại và trang trải nghĩa vụ tài chính mà không phải bán tài sản cố định đi. Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt gửi trong ngân hàng, và chứng khoán có thể bán được. Nói cách khác, tài sản ngắn hạn là tất cả những tài sản có tính thanh khoản cao.
Góp ý