Credit Line / Hạn Mức Tín Dụng

Định nghĩa

1. Mức tín dụng tối đa dành cho thỏa thuận tín dụng mở rộng như thẻ tín dụng ngân hàng, mà người cho vay có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hạn mức này được ghi rõ trong bản thỏa thuận thẻ tín dụng.

2. Các quỹ dành cho người vay trong một thời kỳ nhất định, phụ thuộc vào sự kiểm tra trước khi tái tục, ví dụ, hạn mức tín dụng tuần hoàn. 
Góp ý