Compound Interest / Lãi Suất Kép

Định nghĩa

Lãi suất được cộng vào lãi suất có được trước đó trên số dư tiền gốc. Việc ghép lãi làm gia tăng tỷ lệ thu hồi của người gửi tiền trên số dư của ngân hàng, và suất thu lợi thực (hiệu quả) của người cho vay, dựa trên tiền gốc chưa trả của các khoản tiền vay còn lại. Ví dụ: Lấy $1000 của tài khoản tiết kiệm trả 5% lãi suất; lãi suất ghép hàng tháng; lãi suất hiệu quả kiếm được là 5.116%, giả định $1000 còn lại trên tiền gửi cho đủ năm và không gửi thêm tiền. Tiền lãi được ghép càng thường xuyên hơn, thì lãi suất hiệu quả kiếm được càng cao hơn. Trái với lãi suất đơn trong đó lãi suất chỉ được tính trên tiền gốc. 

Xem DAILY INTEREST; RULE OF 72.
Góp ý