Certificate Of Deposit (CD) / Chứng Chỉ Tiền Gởi (CD)

Định nghĩa

Biên nhận tiền gửi có kỳ hạn được phát hành cho một thời kỳ xác định và thường trả theo lãi suất cố định. Chứng chỉ tiền gởi ngân hàng, được ban hành theo hình thức có thể chuyển nhượng hay không thể chuyển nhượng, có kỳ đáo hạn ngắn chỉ bảy ngày cho tới bảy năm hoặc lâu hơn, và trả theo lãi suất thị trường. Tiền lãi có được trên CD của khách hàng, là các công cụ nợ không thể chuyển nhượng được bảo hiểm tiền gởi liên bang bảo vệ lên tới 100,000$ tiền lãi và gốc, được ghi như lãi suất hàng năm, và lãi suất thực thể hiện tác động của việc ghép lãi suất (lãi kép). Từ năm 1983, khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn được nới lỏng và các quy định về tiền gửi tối thiểu giảm đi, thì CD trở nên khoản đầu tư phổ biến đối với các khách hàng. Các ngân hàng và tổ chức tiết kiệm cũng phát hành CD không có tiền lãi, tức là không trả lãi cho đến khi đáo hạn, giống như trái phiếu không tiền lãi (zero-coupon)

Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng có số tiền gốc là 100,000USD (thường là một triệu USD hoặc hơn), và có thể được bán cho một chủ sở hữu mới trước khi đáo hạn. Các CD có thể chuyển nhượng nói chung được mua bởi các nhà đầu tư tổ chức hơn là các cá nhân, và được mua bán tích cực trong thị trường cấp hai. 

Việc rút tiền mặt từ CD của ngân hàng trước khi đáo hạn có thể phát sinh tiền phạt rút tiền sớm, thường là mất một phần tiền lãi. Tiền phạt được xác định bởi ngân hàng phát hành hay định chế tiết kiệm. 

Xem AVERAGE ANNUAL YIELD; BROKERED DEPOSIT; EURODOLLAR CERTIFICATE OF DEPOSIT; JUMBO CERTIFICATE OF DEPOSITL MONEY MARKET CERTIFICATE; YANKEE CERTIFICATE OF DEPOSIT.
Góp ý