Central Bank / Ngân Hàng Trung Ương

Định nghĩa

Central Bank là định chế tài chính quan trọng chịu trách nhiệm phát hành tiền, quản lý dự trữ ngoại hối, thực hiện chính sách tiền tệ, và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho chính phủ và các ngân hàng thương mại.

Saga giải thích

Central Bank là cơ quan chính phủ thực hiện một số chức năng chính: (1) phát hành tiền tệ quốc gia; (2) điều tiết nguồn tín dụng trong nền kinh tế; (3) quản lý giá trị tiền tệ trong thị trường hối đoái; (4) duy trì tỉ lệ tiền gửi dự trữ của các ngân hàng trung ương khác; (5) hành động như cơ quan tài khóa cho chính quyền trung ương, khi chính phủ bán các đợt phát hành chứng khoán mới nhằm tài trợ cho các hoạt động chính phủ và (6) cố gắng duy trì trật tự cho nhũng chứng khoán này, bằng cách tham gia tích cực vào thị trường chứng khoán chính phủ.

Hệ thống Dự trữ Liên bang, ngân hàng trung ương ở Hoa Kỳ điều tiết tín dụng ngân hàng bằng cách tăng hay giảm lãi suất chiết khấu và bằng cách mua và bán chứng khoán chính phủ trong thị trường mở. Quá trình này, được xem như là các hoạt động thị trường mở, nhằm mục đích kích thích tăng trưởng kinh tế ổn định, đồng thời kiểm soát tỷ lệ lạm phát. Các Ngân hàng trung ương khác là ngân hàng Anh quốc, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Nhật Bản.

Xem BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS; BASEL COMMITTEE; INTERVENTION; MONETARY POLICY; SWAP NETWORK.
Góp ý