Capital Structure / Cơ Cấu Vốn

Định nghĩa

Hỗn hợp gồm nợ dài hạn, cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi, vốn chủ sở hữu tài trợ cho một doanh nghiệp. Các nhà phân tích nghiên cứu tỉ lệ nợ dài hạn, và số nợ được phát sinh sau khi phân tích cơ cấu vốn. Một công ty được tài trợ chủ yếu bằng nợ, được thể hiện bằng tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao, đem lại hiểu biết về rủi ro của công ty. Các công ty tài trợ nhiều bằng nợ được cho là có rủi ro hơn khi nộp đơn vay ngân hàng.
Góp ý