Capital Asset Pricing Model / Mô Hình Định Giá Tài Sản Vốn

Định nghĩa

Công thức toán học so sánh rủi ro kỳ vọng với lợi ích kỳ vọng. Các nhà đầu tư các loại tài sản rủi ro cao sẽ mang lại lợi nhuận cao. Ví dụ các nhà đầu tư kỳ vọng cổ phiếu thường mang lại tiền lãi đầu tư cao (phần bù rủi ro) hơn tín phiếu Kho bạc ba tháng, một chứng khoán không có rủi ro. Lý thuyết này giả định các nhà đầu tư thị trường cổ phiếu được lợi đối với rủi ro thị trường, được gọi là rủi ro BETA.
Góp ý