Capital Accumulation / Các Khoản Miễn Thuế Cho Vốn

Định nghĩa

Miễn thuế đối với thuế công ty liên quan đến chi tiêu cho vốn của hãng.
Góp ý