Callable Bond / Trái Phiếu Có Thể Mua Lại

Định nghĩa


Trái phiếu có thể mua lại là loại trái phiếu có kèm điều khoản được nhà phát hành mua lại trước thời gian đáo hạn. Nói như vậy có nghĩa là nhà phát hành có quyền nhưng không bắt buộc phải mua lại loại trái phiếu này. Khi phát hành, trái phiếu này sẽ ghi rõ khi nào nó có thể được mua lại và giá mua lại là bao nhiêu. Trong hầu hết các trường hợp, giá mua lại thường cao hơn mệnh giá và nó càng tăng cao đối với những trái phiếu được mua lại sớm hơn. Đối với  những thị trường trái phiếu có tỷ suất sinh lợi cao, người ta có thể đòi hỏi một phần bù rất lớn. Một công ty thường mua lại trái phiếu nếu nó trả lãi cao hơn lãi suất thị trường. Về nguyên tắc, công ty có thể  tái phát hành cùng loại trái phiếu đó với lãi suất thấp hơn để tiết kiệm khoản lãi phải trả. Không may, điều này cũng giống như trường hợp trái phiếu có giá cao nhất và lãi suất giảm dần kể từ lúc trái phiếu được phát hành, trong khi đó giá thị trường của nó lại tăng dần.

Trong nhiều trường hợp, công ty có quyền mua lại trái phiếu với giá thấp hơn giá thị trường. Nếu một trái phiếu được mua lại, nhà đầu tư sẽ được thông báo bằng email cũng như nhà đầu tư sẽ không có sự lựa chọn nào khác. Trái phiếu sẽ ngừng trả lãi ngay sau khi nó được mua lại. Các công ty  cũng thường thông báo cho nhà đầu tư biết thông qua các trang báo tài chính lớn. Nói chung thì những” trái phiếu có thể mua lại “sẽ có kèm theo một số điều gọi là “điều khoản bảo vệ mua lại”. Nó có nghĩa là trái phiếu có thể sẽ không được mua lại trong khoảng thời gian ban đầu xác định, thường là khoảng hai đến ba năm.

Để hiểu rõ hơn chúng ta xem xét một số điều dưới đây:

Đối với những gì phải trả cho một” trái phiếu có thể mua lại “, là loại trái phiếu có lãi suất cao, nhà phát hành có một quyền chọn: Nếu ngay tại thời điểm mua lại, lãi suất thị trường đang đi xuống, anh ta sẽ có khả năng  vay tiền với mức lãi suất thấp hơn để mua lại trái phiếu, và vì thế anh ta sẽ quyết định mua lại trái phiếu.

Về phía nhà đầu tư, nếu so với việc mua một trái phiếu không thể mua lại thì nhà đầu tư sẽ được lợi nhiều hơn khi mua” trái phiếu có thể mua lại” vì được trả lãi cao. Tuy nhiên mặt khác , nếu lãi suất đi xuống, trái phiếu sẽ được mua lại và do đó anh ta chỉ có thể đầu tư với mức lãi suất thấp hơn. Sự so sánh này cho thấy nếu bạn bán một quyền chọn, bạn sẽ nhận trước một phần bù, nhưng nếu thực hiện quyền chọn thì có khả năng là gía trái phiếu của bạn bị giảm.
Góp ý