Callable Bond / Redeemable Bond / Trái Phiếu Có Thể Thu Hồi Trước Thời Hạn

Định nghĩa

Đây là loại trái phiếu mà người phát hành có quyền thu hồi trước ngày đáo hạn, với một số điều kiện nhất định. Khi phát hành, người mua sẽ được giải thích rằng khi nào trái phiếu có thể bị thu hồi và mức giá vào lúc đó. Trong hầu hết các trường hợp, giá sẽ cao hơn mệnh giá của trái phiếu và giá sẽ tăng lên trước khi trái phiếu bị thu hồi.

Một công ty thường thu hồi trái phiếu nếu trái phiếu đó đang được trả lợi suất cao hơn lãi suất trên thị trường. Về cơ bản, công ty có thể tái phát hành những trái phiếu tương tự với mức lợi suất thấp hơn để tiết kiệm chi phí.

Thật không may, những tình huống tương tự cũng xảy ra khi giá trái phiếu tăng lên mức cao nhất; lãi suất ngân hàng giảm từ khi phát hành trái phiếu khiến giá của trái phiếu tăng lên. Trong nhiều trường hợp, công ty sẽ có quyền thu hồi trái phiếu với giá thấp hơn mức giá thị trường. Nếu trái phiếu bị thu hồi, người giữ trái phiếu sẽ được thông báo bằng email và không có quyền nào khác. Trái phiếu sẽ không còn lợi suất ngay sau khi bị thu hồi. Các công ty cũng có thể thông báo trên các ấn ẩm phẩm tài chính để nhà đầu tư trái phiếu được biết. Nhìn chung, các trái phiếu có thể thu hồi sẽ mang theo cả quyền bảo vệ thu hồi. Điều này có nghĩa là trong một khoảng thời gian nào đó trái phiếu sẽ không thể bị thu hồi.
Góp ý