Business Plan / Kế Hoạch Kinh Doanh

Định nghĩa

Hồ sơ được yêu cầu đối với doanh nghiệp hay công ty mới trong việc tái tổ chức, trong đó doanh nghiệp có kế hoạch thay đổi lớn trong hoạt động. Kế hoạch này có thể giải thích cho lịch trình công ty sẽ sử dụng tiền vay ngân hàng như thế nào, cộng với các mục tiêu quản lý và mục tiêu lợi nhuận trong ba hay năm năm tới. Báo cáo này thường đi kèm với bản báo cáo dự kiến về các thu nhập và các chi phí dự kiến cho cùng một thời kỳ. Hai báo cáo cần được bổ sung lẫn nhau. 
Góp ý