Bretton Woods / Chế Độ Tiền Tệ Bretton Woods

Định nghĩa

Khu du lịch New Hampshire ở Mỹ, tại đây Hôi nghị tài chính của Liên hợp quốc đã được tổ chức vào năm 1944 để thảo luận vấn đề thanh toán quốc tế sau chiến tranh.
Hội nghị Bretton Woods diễn ra ở Bretton Woods-New Hamshire-Mỹ năm 1944, thống nhất mức tỷ giá cố định cho các đồng tiền chính và cho phép ngân hàng trung ương được can thiệp vào thị trường tiền tệ.

Chế độ Bretton Woods quy định một ounce vàng có giá 35 đôla.

Chế độ này tồn tại trong vòng gần 30 năm sau đó sụp đổ (1945-1971).
Góp ý