Book Value / Giá Trị Ghi Trên Sổ Sách (Giá Bút Toán)

Định nghĩa

1. Giá trị tài sản hiện hành thể hiện trên bảng cân đối kế toán. Nó có thể bằng giá thị trường, hoặc có thể có sự chênh lệch giữa giá mua và giá thị trường, trừ khấu hao lũy kế. 

2. Giá trị ròng của một công ty, đôi khi được diễn tả bằng giá trị bằng tiền trên mỗi cổ phần của cổ phiếu thường, sau khi trừ đi số cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành. 

3. Giá mua gốc của một tài sản. 
Góp ý