Beneficiary / Người Thụ Hưởng

Định nghĩa

  1. Cá nhân được ghi tên như là chủ sở hữu của một công cụ nợ, chẳng hạn như một MTN hoặc bảo lãnh ngân hàng (BG).
  2. Người được chỉ định nhận thu nhập từ một ủy thác hợp đồng bảo hiểm, hay từ việc tài trợ. 
  3. Trong tài chính thương mại, là người hay công ty thừa hưởng thư tín dụng được mở hay hối phiếu được viết. 
  4. Bên có tên sau cùng nhận thanh toán trong một giao dịch. Cũng được gọi là người hưởng thụ tối hậu. 
  5. Người được nhận tài sản như được thừa hưởng theo di chúc.

 
Góp ý