Address Verification Service - AVS / Dịch Vụ Xác Nhận Địa Chỉ - AVS

Định nghĩa

Address Verification Service - AVS là một công cụ bộ vi xử lý thẻ tín dụng và các ngân hàng phát hành phát hành tới các thương nhân để phát hiện các giao dịch thẻ tín dụng đáng ngờ. Dịch vụ xác nhận địa chỉ (AVS) kiểm tra độ khớp giữa các địa chỉ thanh toán do người sử dụng thẻ và địa chỉ thanh toán của chủ thẻ trên hồ sơ tại ngân hàng phát hành. Đây là một phần trong yêu cầu từ phía các thương nhân cho phép tiến hành các giao dịch thẻ tín dụng. Bộ vi xử lý thẻ tín dụng sẽ gửi một mã phản hồi cho các thương nhân, mã này chỉ ra mức độ địa chỉ phù hợp, tùy thuộc vào các giao dịch thẻ tín dụng có thể được chấp nhận hoặc từ chối. 

Saga giải thích

AVS là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng bởi các thương nhân để ngăn chặn gian lận thẻ tín dụng. Tuy nhiên, đây không phải là một hệ thống đơn giản, vì địa chỉ thanh toán được cung cấp bởi khách hàng thật có thể không phải lúc nào cũng khớp với địa chỉ ghi trong hồ sơ tại các tổ chức phát hành thẻ. Nguyên nhân của sự việc này là các động thái gần đây của chủ thẻ hoặc địa chỉ ghi trong hồ sơ không chính xác . Trong những trường hợp này, các thương nhân có nguy cơ sẽ từ bỏ việc thực hiện một giao dịch hoàn toàn hợp pháp nào đó.
Góp ý