Adaptive Selling / Chiến Lược Bán Hàng Thích Nghi

Định nghĩa

Adaptive Selling là một kiểu chiến lược bán hàng, trong đó một sản phẩm hoặc dịch vụ được trình bày thay đổi tùy theo kiểu người tiêu dùng đang quan sát. Chiến lược bán hàng thích nghi có tính đến tình huống trong đó các sản phẩm hoặc dịch vụ được trình bày theo  nhân khẩu học của người tiêu dùng và phản hồi đã được nhận về sản phẩm hay dịch vụ. 

Saga giải thích

Chiến lược bán hàng thích nghi có thể rất tốn kém khi áp dụng vào bán lẻ, và do đó thường được sử dụng trong các cửa hàng cao cấp hơn Mức độ cá nhân hóa cao hơn đòi hỏi nhân viên phải được đào tạo kĩ lưỡng dẫn đến chi phí bị cao. Chiến lược này đã được sử dụng hiệu quả trong thương mại điện tử, vì các  thuật toán máy tính có thể nhanh chóng phát hiện những sản phẩm nào mà người dùng xem xét và ra quyết định mua để từ đó thích ứng và cung cấp cho người dùng này nwhngx sản phẩm tương tự có thể họ quan tâm.
Góp ý