Ad Valorem Tax / Thuế Giá Trị (Theo Đơn Giá Hàng Hóa)

Định nghĩa

Ad Valorem Tax là một loại thuế dựa trên giá trị được ước tính của bất động sản hay tài sản cá nhân. Thuế tính theo  đơn giá hàng hóa có thể là thuế bất động sản hoặc thậm chí là thuế đánh vào các mặt hàng nhập khẩu. Thuế tính theo đơn giá tài sản là nguồn thu lớn cho chính quyền địa phương.
Thuế giá trị bất động sản còn được gọi là thuế đất (property taxes).

Saga giải thích

Cụm từ Ad Valorem theo tiếng Latin có nghĩa là "theo giá trị". Trong trường hợp thuế tài sản đô thị, một giám thuế công cộng sẽ đảm nhiệm việc đánh giá tài sản của các chủ sở hữu dựa trên một cơ sở định kỳ. Giá trị được đánh giá của tài sản sau đó được sử dụng để tính toán thuế hàng năm, phương pháp này được các đô thị áp dụng đối với chủ sở hữu trong đô thị đó. Thuế tính theo đơn giá hàng hóa  phát sinh thông qua quyền sở hữu một tài sản, ngược lại với thuế giao dịch, chẳng hạn như thuế doanh thu chỉ được phát sinh tại thời điểm giao dịch.
Góp ý