Actuarial Valuation / Định Giá Bảo Hiểm

Định nghĩa

Actuarial Valuation là một định giá bảo hiểm là một loại thẩm định đòi hỏi việc thực hiện các giả định liên quan đến kinh tế và nhân khẩu học để ước tính khoản nợ trong tương lai. Các giả định thường dựa trên sự kết hợp các nghiên cứu thống kê và đánh giá kinh nghiệm. Vì các giả định thường được thu từ các dữ liệu dài hạn, vì vậy những điều kiện ngắn hạn bất thường hoặc xu hướng bất ngờ đôi khi có thể gây ra nhiều vấn đề. 

Saga giải thích

Một ví dụ phổ biến về vị trí của  một  định giá bảo hiểm là khi định giá một quỹ hưu trí. Định giá tài sản của một quỹ hưu trí rất dễ dàng vì các tài sản này chủ yếu bao gồm chứng khoán lưu động như cổ phiếu và trái phiếu. Tuy nhiên, việc đánh giá các khoản nợ của một quỹ hưu trí có thể rất khó khăn. Ban đầu,  phải tạo ra các giả định để xác định tổng giá trị trợ cấp phải được thực hiện trong tương lai. Thứ hai, tạo ra các giả định nhằm hướng đến sự tăng trưởng dự kiến các tài sản thuộc quỹ , (các tài sản này sẽ cho phép quỹ đáp ứng được các nghĩa vụ của nó.) Nếu một trong hai nhóm giả định được chứng minh là lệch lạc một cách đáng kể thì có thể sẽ có quá ít (hoặc quá nhiều) nguồn quỹ trong tương lai phục vụ cho việc chi trả quyền lợi hưu trí.
Góp ý