Actuarial Service / Dịch Vụ Định Giá Bảo Hiểm

Định nghĩa

Actuarial Service là phương pháp mà các công ty xác định, đánh giá và lập kế hoạch cho các tác động rủi ro. Các chuyên gia định giá sử dụng các mô hình toán học và thống kê để đánh giá rủi ro trong các ngành công nghiệp bảo hiểm và tài chính. Ngoài các phương pháp toán học và thống kê, các chuyên gia trong lĩnh vực này kêu gọi các lĩnh vực khác như xác suất, tài chính, kinh tế và lập trình máy tính hợp tác tạo ra mô hình định giá bảo hiểm. Ngành khoa học định giá bảo hiểm được sử dụng để đánh giá và dự đoán số tiền chi xuất trong tương lai cho bảo hiểm và các ngành công nghiệp tài chính khác như công nghiệp lương hưu. 

Saga giải thích

Dịch vụ định giá bảo hiểm bao gồm việc phân tích tỷ lệ khuyết tật, bệnh tật, tử vong, hưu trí, quyền kiêm hưởng và các dự phòng khác. Bằng cách sử dụng mô hình toán học và thống kê, chuyên gia định giá có thể cung cấp các ước tính liên quan đến các sự kiện đặc biệt, chẳng hạn như thời gian tồn tại của một đơn bảo hiểm nhân thọ, hoặc khả năng xảy ra một sự kiện thời tiết liên quan đến thảm họa cho một công ty bảo hiểm tài sản và tai nạn. Dịch vụ định giá bảo hiểm dự báo rủi ro và sự không chắc chắn giúp các công ty lên kế hoạch cho xác suất và khả năng trong tương lai.
Góp ý